ΚΕΝΑΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ)

Τα κύρια σημεία του Νόμου 3661/2008 στοχεύουν στα εξής:

 • Τον καθορισμό της γενικής δομής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Όλα τα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτιρία που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση*, πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης
 • Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Πιστοποιητικό εκδίδεται επίσης και κατά την μίσθωση ή πώληση κτιρίων και ισχύει κατά ανώτατο όριο 10 χρόνια.
 • Την τακτική επιθεώρηση λεβήτων τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια για συστήματα με ισχύ από 20 έως 100κW & τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για ισχύ άνω τον 100κW  και κάθε 4 χρόνια για αέριο καύσιμο. Σύνταξη έκθεση και συστάσεις.
 • Την τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού τουλάχιστον κάθε 5 έτη για συστήματα με ισχύ άνω των 12κW.

 

*Όταν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου, ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου)

 

Στα πλαίσια αυτά:

 • Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧ.
 • Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.
 • Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων, των υπό μελέτη νέων κτιρίων καθώς και των ριζικά ανακαινιζόμενων.
 • Καθορίζεται η μορφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, καθώς και τα στοιχεία που αυτό θα περιλαμβάνει.
 • Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Ορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ

 • Εκπονείται κατά την αρχική φάση μελέτης του κτηρίου
 • Εκπονείται τόσο για τα νέα όσο και για υφιστάμενα ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, του οικιακού και του τριτογενή τομέα.
 • Αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3661/2008.
 • Αποτελεί πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών αρχιτεκτονικής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και φωτισμού.
 • Για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά, άνω των πενήντα (50) τ.μ., είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η υποβολή στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.
 • Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιρίων αυτών θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των Κτιρίων από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που εντάσσονται σε σχετικό Μητρώο.

 

Κάθε κτήριο πρέπει:

Α. Nα τηρεί ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαμβάνουν:

1.Γενικές πληροφορίες (τοποθεσία, χρήση κτιρίου, αριθμός χρηστών,επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος, κλιματικά δεδομένα κτλ)

2.To σχεδιασμό του κτηρίου (γεωμετρικά χαρακτηριστικά κτηρίου, χωροθέτηση, προσανατολισμός κτλ)

3.Το κτιριακό κέλυφος (Θερμικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και των ανοιγμάτων)

4.Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (τεχνικά χαρακτηριστικά της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και διανομής θερμού νερού για τη θέρμανση των χώρων,κλιματισμού κτλ)

Β. Nα συγκριθεί με το κτήριο αναφοράς (το κτήριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο, το οποίο όμως έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά)

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή (παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων ως κατασκευασθέν)
 • Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου ενεργειακής επιθεώρησης
 • Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή /επαλήθευση των στοιχείων.
 • Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου και των Η/Μ συστημάτων με την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
 • Σύνταξη του ΠΕΑ κτιρίου
 • Έκδοση του ΠΕΑ, ηλεκτρονική καταχώρησή του στο αρχείο επιθεώρησης κτιρίων

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων με συνολική ωφέλιμη θερμική / ψυκτική ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 12 kW διενεργείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

 

Έλάχιστες νόμιμες αμοιβές:

 

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων εκτός κατοικίας:

 • Έως 1000μ2 η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5€/μ2 (δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €)
 • Άνω των 1000μ2 η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5€/μ2 για τα πρώτα 1000μ2 και για τα υπολειπόμενα 1,5 €/μ2 (δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €)

 

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων με χρήση κατοικίας:

 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/μ2 (δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €
 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 2 €/μ2 (δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 €)
 • Για μονοκατοικία 1,5 €/μ2 (δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €)

ΚΕΝΑΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)

 • Τα κύρια σημεία του Νόμου 3661/2008 στοχεύουν στα εξής:
 • Τον καθορισμό της γενικής δομής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Όλα τα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτιρία που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση*, πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης
 • Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Πιστοποιητικό εκδίδεται επίσης και κατά την μίσθωση ή πώληση κτιρίων και ισχύει κατά ανώτατο όριο 10 χρόνια
 • Την τακτική επιθεώρηση λεβήτων τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια για συστήματα με ισχύ από 20 έως 100κW & τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για ισχύ άνω τον 100κW  και κάθε 4 χρόνια για αέριο καύσιμο. Σύνταξη έκθεση και συστάσεις.
 • Την τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού τουλάχιστον κάθε 5 έτη για συστήματα με ισχύ άνω των 12κW .

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011