Ενεργειακές μελέτες

ΚΕΝΑΚ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ)

Τα κύρια σημεία του Νόμου 3661/2008 στοχεύουν στα εξής:

  • Τον καθορισμό της γενικής δομής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
  • Όλα τα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτιρία που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση*, πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης
  • Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Πιστοποιητικό εκδίδεται επίσης και κατά την μίσθωση ή πώληση κτιρίων και ισχύει κατά ανώτατο όριο 10 χρόνια.

Η επιχείρηση TECHNOLOGICALTEAM, μπορεί να αναλάβει τα κάτωθι καθήκοντα Ενεργειακού Επιθεωρητή:

1. Να Ελέγχει τον Υπεύθυνο Συντήρησης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου, και να προσυπογράφει όλα τα φύλλα τακτικού περιοδικού ελέγχου, καθώς και τα πρωτόκολλα αποκατάστασης βλαβών. Ο ως άνω έλεγχος θα διενεργείται με βάση το εν λόγω Εγχειρίδιο. 

2. Να Χειρίζεται και παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συντήρησης, το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMSδιοικηση-BEMS) του κτιρίου, ώστε να ενημερώνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτού.

3 . Να Αναφέρει κάθε απόκλιση από τις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου, ενώ θα υποβάλλει και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου συντήρησης καθώς και λειτουργίας του BMS.

4. Να Συμμετέχει σε συσκέψεις, στις οποίες εξετάζονται ζητήματα συντήρησης του κτιρίου και συζητούνται λύσεις για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.

 

 

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011