Η επιχείρηση TECHNOLOGICAL TEAM, μπορεί να αναλάβει τα κάτωθι καθήκοντα Ενεργειακού Επιθεωρητή:

1. Να Ελέγχει τον Υπεύθυνο Συντήρησης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου, και να προσυπογράφει όλα τα φύλλα τακτικού περιοδικού ελέγχου, καθώς και τα πρωτόκολλα αποκατάστασης βλαβών. Ο ως άνω έλεγχος θα διενεργείται με βάση το εν λόγω Εγχειρίδιο.

2. Να Χειρίζεται και παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συντήρησης, το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMS-BEMS) του κτιρίου, ώστε να ενημερώνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτού.

3. Να Αναφέρει κάθε απόκλιση από τις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου, ενώ θα υποβάλλει και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου συντήρησης καθώς και λειτουργίας του BMS.

4. Να Συμμετέχει σε συσκέψεις με τη διοίκηση της ΡΑΕ, στις οποίες εξετάζονται ζητήματα συντήρησης του κτιρίου και συζητούνται λύσεις για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.

Επίσης, αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Τη συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου.

2. Την τήρηση αρχείου ή βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου.

3. Τη σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτεί η ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.11038/1999 (ΦΕΚ 1526 Β’), η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Την καταγραφή των ενεργειακών στοιχείων σε σχέση με τη χρήση του κτιρίου (χρήση, λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευών, επισήμανση προβλημάτων συντήρησης), τη συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεων με τα προβλήματα λειτουργίας του κτιρίου και τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.11038/1999.
  • Τον προγραμματισμό και τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των προτεινομένων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων.
  • Ετήσια έκθεση προς αξιολόγηση στον ιδιοκτήτη του κτιρίου
  • Τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης- ψύξης και την ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων - καυστήρων και των μονάδων κλιματισμού.
  • Την παρακολούθηση των έργων συντήρησης ή των επισκευών για την

εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011