1. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης (π.χ τίτλος κυριότητας)
  2. Υπεύθυνη δήλωση 
  3. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα για εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως κτηριακές εγκαταστάσεις ( σε περίπτωση μη ύπαρξης την εκπόνηση του αναλαμβάνει η technological-team)
  5. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (τα προμηθεύεστε από την technological-team)
  6. Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας ( το συντάσσουν οι μηχανικοί της technological-team)

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011