http://www.4green.gr/jpg/4GREEN/390/NEWS/pv_tx40_04.jpgΌ,τι πρέπει να ξέρουμε πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος Net Metering ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση και εξοικονόμηση.

O συμψηφισμός παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (ενεργειακός συμψηφισμός,  γνωστός με τον όρο net metering) είναι πλέον γεγονός και στην χώρα μας. Το net metering επιτρέπει στον καταναλωτή (ιδιώτη ή επιχείρηση), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια (αυτοπαραγωγή) και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του είναι ότι:
 • προστατεύει τον καταναλωτή από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
 • τον απαλλάσσει από την χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ για το τμήμα της ενέργειας που παράγει 
 • προσφέρει αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ  
 • σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας για την θέρμανση και ψύξη, το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης και θέρμανσης μπορεί να μειωθεί δραστικά.  
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται στα κτίρια ή στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
 
 http://www.4green.gr/jpg/4GREEN/390/NEWS/pv_tx40_03.jpg
Ποιους αφορά 
Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης που τέθηκε σε εφαρμογή  έχουν φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή μη και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης, κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.  
Έτσι οι ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων μπορούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα net metering και να κάνουν τα ακίνητα τους πιο ανταγωνιστικά! 
Αντίστοιχα οι μισθωτές μπορούν να έρθουν σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες τους για εγκατάσταση τέτοιου συστήματος με αντάλλαγμα, για παράδειγμα, την μείωση του ενοικίου. Έτσι οι ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη παραμονή του μισθωτή, ενώ σε περίπτωση αποχώρησης του, το ακίνητο θα είναι πιο ανταγωνιστικό και συνεπώς θα ενοικιασθεί πιο γρήγορα και εύκολα!
Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 
Ποια είναι τα όρια ισχύος 
Για να ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών και να αποφευχθούν οι υπερβολές, η υπουργική απόφαση καθορίζει συγκεκριμένα όρια για την εγκατάσταση συστημάτων Net Metering, τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
*    Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης
**  Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 100% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης 
 
 
Τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση
Tο πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του συστήματος είναι η επιλογή της εταιρείας, με αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποίηση ποιότητας ISO, η οποία θα αδειοδοτήσει, θα μελετήσει, θα σχεδιάσει και στην συνέχεια θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία το σύστημα.
Τα βασικά βήματα για την αδειοδότηση του συστήματος είναι:
Υποβολή αίτησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης.
Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του ΔΕΔΔΗΕ και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη.  Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού. Τέλος για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ .
 
 
Χρήσιμη Συμβουλή
Η ασφάλιση και προληπτική συντήρηση σε εξαμηνιαία / ετήσια βάση και η τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία με τις απαραίτητες υποδομές και τεχνογνωσία, είναι οι βασικοί παράγοντες για την εύρυθμη  λειτουργία του συστήματος και την μεγιστοποίηση απόδοσης της επένδυσής σας.
Το οικονομικό όφελος
Η απόδοση της επένδυσης net metering είναι ιδιαίτερα ελκυστική, με το ακριβές οικονομικό όφελος να εξαρτάται από: 
 • τη γεωγραφική τοποθεσία του ακινήτου, 
 • την διαθέσιμη επιφάνεια, 
 • την ισχύ της εγκατάστασης, 
 • τυχόν σκιάσεις στο φωτοβολταϊκό (παρακείμενα κτίρια, καμινάδες, κλπ.), 
 • το ύψος της ενεργειακής κατανάλωσης  
 • τον τρόπο χρηματοδότησης
 
 
Παράδειγμα μελέτης και εφαρμογής
Στην συνέχεια παραθέτουμε στοιχεία από μελέτη εφαρμογής σε ακίνητο στο νομό Αττικής, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία από πενταμελή οικογένεια με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  5.200 kWh , βάσει εκκαθαριστικών λογαριασμών ΔΕΗ της τελευταίας τριετίας. 
Η κατοικία είναι διόροφη και αποτελείται από μια δίρριχτη στέγη με κεραμίδια, νότιου και βόρειου προσανατολισμού αντίστοιχα και με κλίση 10°. 
Η ιδανική πλευρά της στέγης για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η νότια, με διαθέσιμη επιφάνεια 20 τμ. Στην συγκεκριμένη περιοχή και με την συγκεκριμένη στέγη (νότιο προσανατολισμό και κλίση 10 °), η ετήσια απόδοση του φωτοβολταϊκού εκτιμάται στις 1.550 kWh ανά εγκατεστημένο kW.
Επομένως για να καλύψουμε το 100% των αναγκών ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας, απαιτείται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 3,6 kW.
Ιδιαίτερα σημαντική για την απόδοση τη μακροζωία του συστήματος είναι η επιλογή του εξοπλισμού, γι’αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να επιλέγουμε προϊόντα επώνυμων κατασκευαστών με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις. Για την συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε ευρωπαϊκό εξοπλισμό: 
 • 12 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια ισχύος 300 W, πολυκρυσταλλικά υψηλής απόδοσης
 • Έναν μετατροπέας Ισχύος 3 kW με δύο εισόδους ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος MPP, χωρίς μετασχηματιστή, με επικοινωνία Bluetooth και ενσωματωμένο Web connect  
 • Ένα σετ συστήματος Τηλεπιτήρησης με καταγραφή και ανάλυση παραγωγής, κατανάλωσης και ισχύος βάσει μετεωρολογικών δεδομένων 
 • Ένα σετ βάσεων αλουμινίου, ιδανικών για στήριξη σε στέγη από κεραμίδι, με ανοξείδωτα επιμέρους υλικά 
 • Ηλεκτρολογικό Πίνακα AC/DC, στεγανότητας  IP65 από μεταλλικό ερμάριο
 • Ένα σετ ηλεκτρολογικών υλικών (Διακόπτες, Ασφάλειες, Αντικεραυνικά, Ρελέ Διαρροής) καθώς υλικά υποδομής (σωλήνες σπιράλ, σχάρες, κλπ) 
 • Καλώδια ισχύος συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος
Η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιείται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας, ενώ η εταιρεία έχει ασφαλίσει το σύνολο του έργου κατά παντός κινδύνου ανέγερσης.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γίνονται οι τελικοί έλεγχοι από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Το σύστημα τέλος τίθεται σε λειτουργία και διασυνδέεται με το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο πελάτης εκπαιδεύεται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία του συστήματος. 
 
 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο ιδιώτης - αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περίπου 18.700 € στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού). Η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι περίπου 12,7%, με χρόνο απόσβεσης τα 7,9 έτη* και τιμή αγοράς ηλεκτρ. ρεύματος (€/kWh με ΦΠΑ): 0,185   
* Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη είναι: 
1.Ενεργειακή απόδοση 1.550 kWh/kWp, 
2.Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%, 
3.Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%, 
4.Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 2%) 
5.10ετής δανεισμός του 50% με 7% ετήσιο επιτόκιο.  
 
 
Άρθρο του κ. Φίλιππου Λαζαράκου, Μηχανολόγου Μηχανικού, Γενικού Διευθυντή της PVMAINT

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011