1 Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μια πολυκατοικία.

Για την ηλεκτροδότηση πολυκατοικίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
3. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m3 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.
4. Τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη διάταξης μετρητών (υπογείου και ισογείου) για πάνω από 3 μετρητές, με σφραγίδα και υπογραφή του μηχανικού, όπου απαιτείται.
5. Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα, όπου απαιτείται.


2 Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί ένα διαμέρισμα.

Για την ηλεκτροδότηση διαμερίσματος, χρειάζεται:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη κατατεθεί στο φάκελο της πολυκατοικίας που κατατέθηκε στη ΔΕΗ κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).


3 Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μια μονοκατοικία.

Για την ηλεκτροδότηση μονοκατοικίας, χρειάζεται:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).


4 Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί Επαγγελματική Στέγη, Βιοτεχνία κ.α

Για την ηλεκτροδότηση επαγγελματικής στέγης, βιοτεχνίας, αποθήκης, κ.α., χρειάζεται:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
5. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων (Άδεια Εγκατάστασης Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων, Επαγγελματικών Εργαστηρίων και Αποθηκών, κτλ), από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και βάση του Ν.2965/01 άρθρο 6 παραγ. 8, όπου απαιτείται.
6. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m3 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.


5 Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτήσω μια υπό ανέγερση οικοδομή.

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινώς εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται:
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή χρήση.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη - Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για εργοτάξιο, χωρίς θεώρηση από ΔΟΥ ή σχετική βεβαίωση
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).


6 Τι είναι το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

Το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αναγκαία σύμβαση, που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ, προκειμένου να του χορηγηθεί ηλεκτρικό ρεύμα στο ακίνητό του (εγκατάσταση) και καθορίζει τις σχέσεις καταναλωτή και προμηθευτή (ΔΕΗ).


7 Τι είναι η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης.

Η προκαταβολή δεν έχει την έννοια της εγγύησης, αλλά της κάλυψης μέρους της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον καταναλωτή και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία εξόφλησης κλπ, εισπράττεται πολύ αργότερα.


8 Τι είναι τα τέλη σύνδεσης.

Η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένη με το Νόμο 4483/65 (άρθρο 8) να εισπράττει τέλη σύνδεσης κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Στον ίδιο Νόμο προβλέπεται ότι το 20% του τέλους αυτού παρακρατείται από τη ΔΕΗ για δικαίωμα σύνδεσης και το υπόλοιπο 80% κατατίθεται στη Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011